Lập quản các quỹ đầu nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu của khách hàng, bao gồm nhà đầu nhân, tổ chức trong ngoài nước. Đây một trong các hoạt động mang tính chiến lược của Lighthouse Capital. Hiện tại chúng tôi đã tiến hành thành lập các Quỹ mở Trái phiếu Quỹ Thành viên, hướng tới các loại hình quỹ khác để đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng.

 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ TẠI LIGHTHOUSE CAPITAL

Tính linh hoạt: Chứng chỉ quỹ được giao dịch định kỳ tạo thanh khoản cho nhà đầu tư.

Giá trị đầu : Nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư vào Chứng chỉ quỹ với giá trị đầu tư ban đầu nhỏ.

Đội ngũ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân sự điều hành quỹ chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ.

ràng, minh bạch: Chiến lược đầu tư, các thông tin về đầu tư của quỹ được công bố đến nhà đầu tư theo định kỳ và theo yêu cầu, đảm bảo tính minh bạch trong quá trình hoạt động của quỹ.